Plantebranchens vedtægter

 

 

 

V E D T Æ G T E R

for

Plantebranchen

 

Brancheorganisation for Plantebaserede Fødevarer

 

Organisationen er stiftet 1. marts 2019

 

Navn, hjemsted, adresse, formål

 

1

Organisationens navn er Plantebranchen med undertitel Brancheorganisation for Plantebaserede Fødevarer.

Organisationens domænenavn er plantebranchen.dk

Organisationens hjemsted er København.

 

2

Organisationens formål er at varetage medlemmernes fælles faglige interesser indenfor plantebaserede fødevarer såvel indbyrdes som i forhold til myndigheder, forskere, organisationer, forbrugere og andre.

Organisationen virker endvidere for at skabe og vedligeholde et godt omdømme for plantebaserede fødevarer i det danske samfund.

 

Medlemmer, kontingent

3

Som medlemmer kan optages virksomheder, der fremstiller og/eller markedsfører 100 % plantebaserede fødevarer i Danmark, dog bortset fra detailhandel.

Nye medlemmer kan som betingelse for optagelse blive pålagt et gebyr for adgang til den viden, organisationen besidder.

Virksomheder, der fremstiller og/eller markedsfører såvel 100 % plantebaserede fødevarer som animalske fødevarer, kan optages som medlemmer for den del af deres salg, jf. nedenfor, der kan henregnes som plantebaseret, medmindre denne del er helt minimal i forhold til virksomhedens øvrige fødevareomsætning.

Brancheorganisationer og andre organisationer, hvis medlemmer er omfattet af formålet, kan efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse knyttes til organisationen som associerede medlemmer.

Organisationen kan endvidere som fagmedlemmer optage foreninger, institutioner og virksomheder, der har interesse i organisationens formål.

Med respekt af konkurrencelovgivningen afgør generalforsamlingen, om en ansøgning om medlemsskab skal imødekommes. Nægtes optagelse, kan ansøgeren forlange afslaget forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.

Fornyelse af medlemsskab for en virksomhed, der tidligere har været medlem, men hvis medlemsskab er ophørt på grund af udmeldelse eller udelukkelse, kan gøres betinget af betaling af kontingent for den periode, hvori medlemsskabet har været ophørt, samt af betaling af eventuel kontingentrestance for den tidligere medlemsperiode.

 

4

Hvert medlem skal udpege mindst én person, der kan repræsentere medlemmet i organisationens anliggender.

De udpegede repræsentanters arbejde i organisationen aflønnes af det udpegende medlem.

De udpegede repræsentanters frembringelser i regi af organisationen tilhører organisationen, og repræsentanterne kan ikke betinge sig nogen form for rettigheder eller personlige fordele af det arbejde, der frembringes i organisationens regi, det være sig ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder af enhver art, eller hvad i øvrigt nævnes kan, intet undtaget.

 

5

Medlemsskab ophører

 1. ved udmeldelse, der skal ske skriftligt med mindst seks måneders varsel til udløbet af et kalenderår,
 2. på den dag, da medlemmet ophører med at opfylde betingelsen for medlemsskab i pkt. 3,
 3. ved udelukkelse.

Generalforsamlingen kan udelukke et medlem, der trods påmindelser ikke betaler kontingent, eller som modarbejder organisationens formål eller viser sig uværdig til at være medlem.

Den, hvis medlemsskab ophører, har intet krav på andel af organisationens formue.

 

6

Principperne for fastsættelsen af det årlige kontingent og de heraf afledte stemmerettigheder fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Udgangspunktet for beregningen er det enkelte medlems omsætning indenfor 100 % plantebaserede fødevarer.

På indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen graduere kontingentet for særlige grupper af virksomheder.

Associerede medlemmer og fagmedlemmer betaler et fast beløb, der fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemmerne er efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forpligtet til at forsyne organisationens sekretariatet eller revisor med de oplysninger, der er nødvendige for beregning af kontingentet.

Sekretariatet hhv. revisor er forpligtiget til at iagttage absolut tavshed om medlemmers oplysninger for beregning af kontingent.

Ved såvel indmeldelse som udmeldelse / udelukkelse betales forholdsmæssigt kontingent for den periode, medlemskabet har været gældende i det pågældende kalenderår.

 

Bestyrelsen

7

Organisationen ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. 

Bestyrelsen skal bestå af mindst fem og højest syv medlemmer plus to suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at halvdelen + et medlem vælges på lige år, og halvdelen på ulige år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstitution.

Af sin midte vælger bestyrelsen en formand og en næstformand, der tilsammen tegner organisationen.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

 

Generalforsamlingen

 8

Organisationens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 1. juni.

Dagsorden skal mindst udgøre følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om organisationens virksomhed i det forløbne år
  og dens planer for det kommende år
 3. Aflæggelse af årsrapport
 4. Fastsættelse af budget og medlemskontingent for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af statsautoriseret revisor
 8. Eventuelt

Generalforsamling med dagsorden og relevante bilag indkaldes ved e-mail med mindst to ugers varsel til den eller de personer, medlemmerne overfor sekretariatet har oplyst som deres repræsentanter i organisationen,

Kun forslag og emner, der er fremgået af dagsordenen eller som senest en uge før generalforsamlingens afholdelse er fremsendt til dens deltagere, kan sættes under afstemning.

Et medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem i henhold til skriftlig fuldmagt.

Af hver generalforsamling skrives referat, der indføres i forhandlingsprotokollen og udsendes i kopi til medlemmerne.

Ethvert medlem og revisor kan forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til behandling af særligt hastende sager.

Bortset fra de nævnte faste dagsordenspunkter gælder for ekstraordinære generalforsamlinger de samme regler som for ordinære generalforsamlinger.

 

9

Kun medlemmer der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.

Hvert medlem har én stemme.

Associerede medlemmer og fagmedlemmer deltager i møderne som alle andre, men har ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer anses som ikke-afgivne.

Ændring af vedtægterne forudsætter at mindst 3/4 af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Afstemning sker på begæring skriftligt.

 

10

Generalforsamlingen kan bestemme, at organisationens medlemmer skal opdeles i sektioner efter interesseområde, ligesom den kan nedsætte underudvalg til behandling af særlige emner eller sager.

 

Tegningsret

11

Organisationen tegnes af formanden og næstformanden i forening.

 

Regnskab og revision

12

Organisationens regnskabsår er kalenderåret.

Det første regnskabsår løber fra stiftelsesdagen til 31. december 2019.

Den af generalforsamlingen for ét år valgte statsautoriserede revisor foretager review af det af bestyrelsen underskrevne regnskab.

 

Opløsning af organisationen

13

Opløsning af organisationen eller udlodning til medlemmerne af formuen kan kun ske, såfremt mere end 75 % af stemmerne i organisationen kan stemme for forslaget.

Organisationens formue fordeles i så fald mellem medlemmerne forholdsmæssigt på baggrund af gennemsnittet af de seneste fem års kontingentbetalinger.

 

-o0o-

Således fastsat af bestyrelsen efter fuldmagt fra og på baggrund af forhandlingerne på den stiftende generalforsamling 1. marts 2019 i Odense.

Vedtægterne fungerer herefter som organisationens første vedtægter frem til førstkommende ordinære generalforsamling.  

Dato: 25. april 2019

Dirigent:

______________________________

Zofus Advokat- og Konsulentfirma

Advokat Frederik Madsen
(sign)

Vedtægterne endeligt vedtaget med ændringer i Punkt 3 af den ordinære generalforsamling afholdt 1. september 2020 i Nyborg.

Dato: 14. september 2020

Dirigent:

______________________________

Zofus Advokat- og Konsulentfirma

Advokat Frederik Madsen
(sign)