Plantebranchens vedtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

V E D T Æ
G T E R

 

 

for

 

 

Plantebranchen

 

Brancheorganisation for
Plantebaserede Fødevarer

 

 

 

  

 

Organisationen er stiftet 1. marts 2019

 


Navn, hjemsted, adresse, formål

1

 

Organisationens navn er Plantebranchen
med undertitel Brancheorganisation for Plantebaserede Fødevarer.

 

Plantebranchens domænenavn er plantebranchen.dk

 

Plantebranchens hjemsted er København.


2

 

Plantebranchens formål er at varetage medlemmernes fælles faglige
interesser indenfor plantebaserede fødevarer såvel indbyrdes som i forhold til
myndigheder, forskere, organisationer, forbrugere og andre.

 

Plantebranchen virker endvidere for at skabe og vedligeholde et godt
omdømme for plantebaserede fødevarer i det danske samfund.


Medlemmer, kontingent 

3

 

Som medlemmer kan optages virksomheder, der fremstiller og/eller
markedsfører 100 % plantebaserede fødevarer i Danmark, dog bortset fra
detailhandel.

 

Nye medlemmer kan som betingelse for optagelse blive pålagt et gebyr for
adgang til den viden, Plantebranchen besidder.

 

Virksomheder, der fremstiller og/eller markedsfører såvel 100 % plantebaserede
fødevarer som animalske fødevarer, kan optages som medlemmer for den del af
deres salg, jf. nedenfor, der kan henregnes som plantebaseret,
medmindre denne del
er helt minimal i forhold til virksomhedens øvrige fødevareomsætning.

 

Brancheorganisationer og andre organisationer, hvis medlemmer er
omfattet af formålet, kan efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse knyttes
til Plantebranchen som associerede medlemmer.

 

Plantebranchen kan endvidere som fagmedlemmer optage foreninger,
institutioner og virksomheder, der har interesse i Plantebranchens formål.

 

Med respekt af konkurrencelovgivningen afgør generalforsamlingen, om en
ansøgning om medlemsskab skal imødekommes. Nægtes optagelse, kan ansøgeren
forlange afslaget forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling,
hvis afgørelse er endelig.

 

Fornyelse af medlemsskab for en virksomhed, der tidligere har været medlem,
men hvis medlemsskab er ophørt på grund af udmeldelse eller udelukkelse, kan
gøres betinget af betaling af kontingent for den periode, hvori medlemsskabet
har været ophørt, samt af betaling af eventuel kontingentrestance for den
tidligere medlemsperiode.

 

4

 

Hvert medlem skal udpege mindst én person, der kan repræsentere
medlemmet i Plantebranchens anliggender.

 

De udpegede repræsentanters arbejde i Plantebranchen aflønnes af det
udpegende medlem.

 

De udpegede repræsentanters frembringelser i regi af Plantebranchen
tilhører Plantebranchen, og repræsentanterne kan ikke betinge sig nogen form
for rettigheder eller personlige fordele af det arbejde, der frembringes i Plantebranchens
regi, det være sig ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder af enhver art, eller
hvad i øvrigt nævnes kan, intet undtaget.

 

5

 

Medlemsskab ophører

 

a.     
ved udmeldelse, der skal ske skriftligt med mindst seks
måneders varsel til udløbet af et kalenderår,

b.     
på den dag, da medlemmet ophører med at opfylde
betingelsen for medlemsskab i pkt. 3,

c.     
ved udelukkelse.

 

Generalforsamlingen kan udelukke et medlem, der trods påmindelser ikke
betaler kontingent, eller som modarbejder Plantebranchens formål eller viser
sig uværdig til at være medlem.

 

Den, hvis medlemsskab ophører, har intet krav på andel af Plantebranchens
formue.

 

6

 

Principperne for fastsættelsen af det årlige kontingent og de heraf
afledte stemmerettigheder fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling
fra bestyrelsen.

 

Udgangspunktet for beregningen er det enkelte medlems omsætning i
Danmark incl. eksport indenfor 100 % plantebaserede fødevarer.

 

På indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen graduere
kontingentet for særlige grupper af virksomheder.

 

Associerede medlemmer og fagmedlemmer betaler et fast beløb, der
fastsættes af generalforsamlingen.

 

Medlemmerne er efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forpligtet til at
forsyne Plantebranchens sekretariatet eller revisor med de oplysninger, der er
nødvendige for beregning af kontingentet.

  

Sekretariatet hhv. revisor er forpligtiget til at iagttage absolut
tavshed om medlemmers oplysninger for beregning af kontingent.

 

Ved såvel indmeldelse som udmeldelse / udelukkelse betales
forholdsmæssigt kontingent for den periode, medlemskabet har været gældende i
det pågældende kalenderår.

 

Generalforsamlingen kan bestemme, at medlemmer der skal rykkes for ydelser
omfattet af forpligtelsen til at være medlem, fx kontingentbetaling og
indberetning til branchestatistikken, efter nærmere regler der fastsættes af
generalforsamlingen, er pligtige at betale rykkergebyr. Gebyrernes størrelse
fastsættes af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

7


Plantebranchen ledes af en bestyrelse, der vælges
på den årlige generalforsamling. 

 

Bestyrelsen skal bestå af mindst fem og højest syv
medlemmer plus to suppleanter.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at halvdelen
+ et medlem vælges på lige år, og halvdelen på ulige år.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstitution.

 

Af sin midte vælger bestyrelsen en formand og en næstformand.

 

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.


Generalforsamlingen

8

 

Plantebranchens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 1. juni.

 

Dagsorden skal mindst udgøre følgende punkter:

 

1.        Valg af dirigent

2.        Bestyrelsens beretning om Plantebranchens
virksomhed i det forløbne år
          
og dens planer for det kommende år

3.        Aflæggelse af årsrapport

4.        Fastsættelse af budget
og medlemskontingent for det kommende år

5.        Indkomne forslag

6.        Valg af bestyrelse

7.        Valg af statsautoriseret
revisor

8.        Eventuelt

 

Generalforsamling med dagsorden og relevante bilag indkaldes ved e-mail
med mindst to ugers varsel til den eller de personer, medlemmerne overfor
sekretariatet har oplyst som deres repræsentanter i Plantebranchen.

 

Kun forslag og emner, der er fremgået af dagsordenen eller som senest en
uge før generalforsamlingens afholdelse er fremsendt til dens deltagere, kan
sættes under afstemning.

 

Et medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem i henhold til
skriftlig fuldmagt.

 

Af hver generalforsamling skrives referat, der indføres i
forhandlingsprotokollen og udsendes i kopi til medlemmerne.

 

Ethvert medlem og revisor kan forlange indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling til behandling af særligt hastende sager.

 

Bortset fra de nævnte faste dagsordenspunkter gælder for ekstraordinære
generalforsamlinger de samme regler som for ordinære generalforsamlinger.


9

 

Kun medlemmer der har betalt kontingent, har stemmeret på
generalforsamlingen.

 

Hvert medlem har én stemme.

 

Associerede medlemmer og fagmedlemmer deltager i møderne som alle andre,
men har ingen stemmeret.

 

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer,
idet blanke stemmer anses som ikke-afgivne.

 

Ændring af vedtægterne forudsætter at mindst 3/4 af samtlige stemmer er
repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er
for forslaget.

 

Afstemning sker på begæring skriftligt.


10

 

Generalforsamlingen kan bestemme, at Plantebranchens
medlemmer skal opdeles i sektioner efter interesseområde, ligesom den kan nedsætte
underudvalg til behandling af særlige emner eller sager.


Tegningsret

11

 

Plantebranchen tegnes af formanden og næstformanden i forening.


Regnskab og revision

12

 

Plantebranchens regnskabsår er kalenderåret.

 

Det første regnskabsår løber fra stiftelsesdagen til 31. december 2019.

 

Den af generalforsamlingen for ét år valgte statsautoriserede revisor
foretager review af det af bestyrelsen underskrevne regnskab.


Opløsning af Plantebranchen 

13

 

Opløsning af Plantebranchen eller udlodning til medlemmerne af formuen
kan kun ske, såfremt mere end 75 % af stemmerne i Plantebranchen kan stemme for
forslaget.

 

Plantebranchens formue fordeles i så fald mellem medlemmerne
forholdsmæssigt på baggrund af gennemsnittet af de seneste fem års
kontingentbetalinger.

 

-o0o-


Således fastsat af bestyrelsen efter fuldmagt fra og på baggrund af
forhandlingerne på den stiftende generalforsamling 1. marts 2019 i Odense.

 

Vedtægterne fungerer herefter som organisationens første vedtægter frem
til førstkommende ordinære generalforsamling.
 

 

 

Dato: 25. april 2019

 

Dirigent:

 

 

______________________________

Zofus Advokat- og Konsulentfirma

Advokat Frederik Madsen
(sign)

 

 

Vedtægterne endeligt vedtaget med ændringer i Punkt 3 af den ordinære
generalforsamling afholdt 1. september 2020 i Nyborg.

 

Dato: 14. september 2020

 

Dirigent:

 

 

______________________________

Zofus Advokat- og Konsulentfirma

Advokat Frederik Madsen
(sign)

 

 

Redaktionelle
ændringer samt præcisering i punkt 6 om kontingent og tilføjelse af afsnit om
gebyrer vedtaget på den ordinære generalforsamling 1. september 2021

 

 

Dato: 13. september 2021

 

Dirigent:

 

 

______________________________

Zofus Advokat- og Konsulentfirma

Advokat
Frederik Madsen