Vedtægter for Plantebranchen

Brancheorganisation for Plantebaserede Fødevarer

Organisationen er stiftet 1. marts 2019

Navn, hjemsted og formål

Organisationens navn er Plantebranchen med undertitel Brancheorganisation for Plantebaserede Fødevarer.

Plantebranchens domænenavn er plantebranchen.dk

Plantebranchens hjemsted er København.

Formål

Plantebranchens formål er at varetage medlemmernes fælles faglige interesser indenfor plantebaserede fødevarer såvel indbyrdes som i forhold til myndigheder, forskere, organisationer, forbrugere og andre.

Plantebranchen virker endvidere for at skabe og vedligeholde et godt omdømme for plantebaserede fødevarer i det danske samfund.

Medlemmer, kontingent

Som medlemmer kan optages virksomheder, der fremstiller og/eller markedsfører 100 % plantebaserede fødevarer i Danmark.

Nye medlemmer kan som betingelse for optagelse blive pålagt et gebyr for adgang til den viden, Plantebranchen besidder.

Virksomheder, der fremstiller og/eller markedsfører såvel 100 % plantebaserede fødevarer som animalske fødevarer, kan optages som medlemmer for den del af deres salg, jf. nedenfor, der kan henregnes som plantebaseret, medmindre denne del er helt minimal i forhold til virksomhedens øvrige fødevareomsætning.

Brancheorganisationer og andre organisationer, hvis medlemmer er omfattet af formålet, kan efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse knyttes til Plantebranchen som associerede medlemmer.

Plantebranchen kan endvidere som fagmedlemmer optage foreninger, institutioner og virksomheder, der har interesse i Plantebranchens formål.

Med respekt af konkurrencelovgivningen afgør generalforsamlingen, om en ansøgning om medlemskab skal imødekommes. Nægtes optagelse, kan ansøgeren forlange afslaget forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.

Fornyelse af medlemskab for en virksomhed, der tidligere har været medlem, men hvis medlemskab er ophørt på grund af udmeldelse eller udelukkelse, kan gøres betinget af betaling af kontingent for den periode, hvori medlemskabet har været ophørt, samt af betaling af eventuel kontingentrestance for den tidligere medlemsperiode.

Hvert medlem skal udpege mindst én person, der kan repræsentere medlemmet i Plantebranchens anliggender.

De udpegede repræsentanters arbejde i Plantebranchen aflønnes af det udpegende medlem.

De udpegede repræsentanters frembringelser i regi af Plantebranchen tilhører Plantebranchen, og repræsentanterne kan ikke betinge sig nogen form for rettigheder eller personlige fordele af det arbejde, der frembringes i Plantebranchens regi, det være sig ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder af enhver art, eller hvad i øvrigt nævnes kan, intet undtaget.

Medlemskab ophører

  • ved udmeldelse, der skal ske skriftligt med mindst seks måneders varsel til udløbet af et kalenderår,
  • på den dag, da medlemmet ophører med at opfylde betingelsen for medlemskab i pkt. 3,
  • ved udelukkelse.

Generalforsamlingen kan udelukke et medlem, der trods påmindelser ikke betaler kontingent, eller som modarbejder Plantebranchens formål eller viser sig uværdig til at være medlem.

Den, hvis medlemskab ophører, har intet krav på andel af Plantebranchens formue.

Kontingent

Principperne for fastsættelsen af det årlige kontingent og de heraf afledte stemmerettigheder fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Udgangspunktet for beregningen er det enkelte medlems omsætning i Danmark incl. eksport indenfor 100 % plantebaserede fødevarer.

På indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen graduere kontingentet for særlige grupper af virksomheder.

Associerede medlemmer og fagmedlemmer betaler et fast beløb, der fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemmerne er efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forpligtet til at forsyne Plantebranchens sekretariatet eller revisor med de oplysninger, der er nødvendige for beregning af kontingentet.

Sekretariatet hhv. revisor er forpligtiget til at iagttage absolut tavshed om medlemmers oplysninger for beregning af kontingent.

Ved såvel indmeldelse som udmeldelse / udelukkelse betales forholdsmæssigt kontingent for den periode, medlemskabet har været gældende i det pågældende kalenderår.

Generalforsamlingen kan bestemme, at medlemmer der skal rykkes for ydelser omfattet af forpligtelsen til at være medlem, fx kontingentbetaling og indberetning til branchestatistikken, efter nærmere regler der fastsættes af generalforsamlingen, er pligtige at betale rykkergebyr. Gebyrernes størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Plantebranchen ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. 

Bestyrelsen skal bestå af mindst fem og højest syv medlemmer plus to suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at halvdelen + et medlem vælges på lige år, og halvdelen på ulige år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstitution.

Af sin midte vælger bestyrelsen en formand og en næstformand.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

Generalforsamlingen

Plantebranchens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 1. juni.

Dagsorden skal mindst udgøre følgende punkter:

1.        Valg af dirigent

2.        Bestyrelsens beretning om Plantebranchens virksomhed i det forløbne år
           og dens planer for det kommende år

3.        Aflæggelse af årsrapport

4.        Fastsættelse af budget og medlemskontingent for det kommende år

5.        Indkomne forslag

6.        Valg af bestyrelse

7.        Valg af statsautoriseret revisor

8.        Eventuelt

Generalforsamling med dagsorden og relevante bilag indkaldes ved e-mail med mindst to ugers varsel til den eller de personer, medlemmerne overfor sekretariatet har oplyst som deres repræsentanter i Plantebranchen.

Kun forslag og emner, der er fremgået af dagsordenen eller som senest en uge før generalforsamlingens afholdelse er fremsendt til dens deltagere, kan sættes under afstemning.

Et medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem i henhold til skriftlig fuldmagt.

Af hver generalforsamling skrives referat, der indføres i forhandlingsprotokollen og udsendes i kopi til medlemmerne.

Ethvert medlem og revisor kan forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til behandling af særligt hastende sager.

Bortset fra de nævnte faste dagsordenspunkter gælder for ekstraordinære generalforsamlinger de samme regler som for ordinære generalforsamlinger.

Kun medlemmer der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.

Hvert medlem har én stemme.

Associerede medlemmer og fagmedlemmer deltager i møderne som alle andre, men har ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer anses som ikke-afgivne.

Ændring af vedtægterne forudsætter at mindst 3/4 af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Afstemning sker på begæring skriftligt.

Generalforsamlingen kan bestemme, at Plantebranchens medlemmer skal opdeles i sektioner efter interesseområde, ligesom den kan nedsætte underudvalg til behandling af særlige emner eller sager.

Tegningsret

Plantebranchen tegnes af formanden og næstformanden i forening.

Regnskab og revision

Plantebranchens regnskabsår er kalenderåret.

Det første regnskabsår løber fra stiftelsesdagen til 31. december 2019.

Den af generalforsamlingen for ét år valgte statsautoriserede revisor foretager review af det af bestyrelsen underskrevne regnskab.

Opløsning af Plantebranchen

Opløsning af Plantebranchen eller udlodning til medlemmerne af formuen kan kun ske, såfremt mere end 75 % af stemmerne i Plantebranchen kan stemme for forslaget.

Plantebranchens formue fordeles i så fald mellem medlemmerne forholdsmæssigt på baggrund af gennemsnittet af de seneste fem års kontingentbetalinger.

Underskrifter

Således fastsat af bestyrelsen efter fuldmagt fra og på baggrund af forhandlingerne på den stiftende generalforsamling 1. marts 2019 i Odense.

Vedtægterne fungerer herefter som organisationens første vedtægter frem til førstkommende ordinære generalforsamling.  

Dato: 25. april 2019

Dirigent:

______________________________

Zofus Advokat- og Konsulentfirma

Advokat Frederik Madsen
(sign)

Vedtægterne endeligt vedtaget med ændringer i Punkt 3 af den ordinære generalforsamling afholdt 1. september 2020 i Nyborg.

Dato: 14. september 2020

Dirigent:

______________________________

Zofus Advokat- og Konsulentfirma

Advokat Frederik Madsen
(sign)

Redaktionelle ændringer samt præcisering i punkt 6 om kontingent og tilføjelse af afsnit om gebyrer vedtaget på den ordinære generalforsamling 1. september 2021

Dato: 13. september 2021

Dirigent:

______________________________

Zofus Advokat- og Konsulentfirma

Advokat Frederik Madsen

(sign)

Punkt 3 om medlemmer ændret på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 3. december 2021 i Vissenbjerg, således at detailhandlen ikke fremover er udelukket fra medlemskab.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var mødet tilstrækkeligt med medlemmer til forslagets vedtagelse, men at det desuagtet skulle være gældende, såfremt ingen medlemmer inden 14 dage efter at have modtaget referat af generalforsamlingen havde protesteret mod forslaget.

Valby 6. december 2021

Dirigent:

(sign)

Zofus advokat og Konsulentfirma Advokat Frederik Madsen