Vores arbejde

Plantebranchen beskæftiger sig med følgende tre områder:

Politisk interessevaretagelse

 • Interessevaretagelse i Danmark gennem netværk, samarbejde og involvering i konkret samarbejde med internationale søsterorganisationer som Plant Based Foods Association og ENSA
 • Interessevaretagelse i EU gennem medlemskab af EAPF    

Medlemsservice

 • Netværksmøder, rådgivning, seminarer, bygge netværk
 • Bistand i konkrete sager overfor myndigheder mv. 

Viden og forskning

 • Samarbejde med universiteter og forskere
 • ERFA-grupper

Plantebranchens centrale arbejdsområder i 2021

I 2021 kommer Plantebranchens arbejde til at være præget af opfølgende arbejde på de igangsatte projekter fra 2020, og nye initiativer såsom forskningsprojekter og politisk påvirkning af lovgivningsområder, hvor plantebaserede fødevarer ikke er ligestillet med animalske.

 

I foråret 2021 skal Regeringen og Folketinget forhandle klimaplaner for landbruget, og i den forbindelse har Plantebranchen en vigtig opgave med at sikre større grad af fokus på udvikling af den plantebaserede dagsorden. Sammen med en række organisationer arbejder vi for, at regeringen skal tage på sig at udvikle en national handlingsplan, der skal fremme produktion og forbrug af plantebaserede fødevarer. Det skal ske i samarbejde med repræsentanter for landbruget, fødevareindustrien og øvrige relevante organisationer.

 

I forlængelse heraf, skal vi intensivere arbejdet med politisk påvirkning for at sikre lige konkurrence mellem konventionelle og plantebaserede fødevarer. Noget af det arbejde kan varetages her i Danmark, hvilket er vores primære fokus, mens andet kun lader sig løse via Bruxelles.

 

Et eksempel herpå er animalsk mælk, som er fritaget for flaskepantsystemet, mens plantebaserede drikke er omfattet. Vi ønsker at alle drikke, såvel animalske som vegetabilske, der sælges i flasker, skal være omfattet af flaskepantsystemet. Et andet eksempel er ordningen for skolemælk, hvor børn får gratis animalsk mælk, men ikke har mulighed for at vælge plantedrik.

 

Derudover kæmper Plantebranchen for harmonisering af reglerne for tilsætning af vitaminer og mineraler til plantebaserede fødevarer, for også at opnå ligestilling på det område. Plantebranchen er i dialog med Fødevarestyrelsen herom. På EU-plan er en af vores største opgaver i 2021 den fortsatte forhindring af gennemførelsen af AM 171, som vil begrænse mulighederne for markedsføring af plantebaserede alternativer til mælk.

 

Plantebranchen forventer at deltage i en række begivenheder i 2021, såfremt udviklingen i covid-19 tillader det. Herunder en gentagelse af Plantekonferencen på Christiansborg, samt Folkemødet på Bornholm.

 

Deltagelse i forskningsprojekter vil ligeledes have høj prioritet i 2021. Plantebranchen har sammen med flere universiteter og organisationer ansøgt Innovationsfonden om et projekt, der skal hjælpe med adfærdsændringer i forhold til at få ændret forbrugervaner til mere plantebaseret kost. 

 

Vores konkrete opgaver og mærkesager i 2020:

 1. Politisk påvirkning i forbindelse med klimahandlingsplanernes implementering
 2. Kæmpe for fjernelse af barrierer for fri konkurrence mellem animalske og vegetabilske fødevarer
 3. Styrkelse af Plantebranchens politiske påvirkning gennem faglighed, herunder deltagelse i forskningsprojekter, og flere medlemmer
 4. En årlig Christiansborg-konference om plantebaserede emner
 5. Styrkelse af Plantebranchens synlighed på SoMe og (fødevare)-medier
 6. Arbejde for fortsat at kunne markedsføre plantebaserede fødevarer ved brug af plantebetegnelser